Since 2003/04/01
 

 
비타민-C 상담실 Q&AFAQ
 
req
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 


이왕재 교수님을 초청하여 강연을 듣고자 하는 기업체, 교회, 기타 단체는 다음 연락처로 문의해 주시기 바랍니다(참고로 이왕재 교수님의 강의 스케쥴은 사모님께서 관리하고 계십니다) -웹마스터

TEL : 010-3702-8208 (지은주 집사)

l-lee2

 

 

 

Copyright © 2003 DR.Vitamin-C LEE WANG JAE. All Rights Reserved.